Dofinansowania ze środków PFRON

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Osoba niepełnosprawna  może wystąpić o dofinansowanie ze środków PFRON do:

 • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
 • likwidacji barier architektonicznych
 • likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • kosztów utworzenia, działalności warsztatów terapii zajęciowej
 • do sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (dotyczy organizacji pozarządowych ) oraz wsparcie w ramach programu ‚Aktywny samorząd’

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, sposób przyznawania i przekazywania  dofinansowania oraz warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie reguluje :

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 926)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.)

W celu umożliwienia skorzystania z dofinansowania jak największej liczbie osób oraz jak najbardziej racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, wsparciem  przepisów prawa służą  ustalenia komisji złożonej z pracowników PCPR oraz osób  niepełnosprawnych z których jedna jest jednocześnie członkiem organizacji pozarządowej oraz liczne interpretacje pozyskiwane z PFRON.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim realizację poszczególnych zadań uzależnia od wielkości otrzymanych z PFRON środków finansowych oraz zainteresowania  przez Osoby Niepełnosprawne poszczególnymi zadaniami.

Ostatecznej  decyzji co do podziału środków finansowych dokonuje Rada Powiatu Ostrowieckiego.

Termin rozpoczęcia rozpatrywania wniosków jest uzależniony od zatwierdzenia podziału środków przez Radę Powiatu Ostrowieckiego.

Dofinansowanie  do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
w sposób ścisły  jest uzależnione   od wysokości dochodu wnioskodawcy  tj:

Jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza :

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Przeciętne wynagrodzenie – kwoty przeciętnego wynagrodzenia  ulegają kwartalnym zmianom. Informację o aktualnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia  znajdują się stronie PCPR oraz w  komunikacie Prezesa GUS.