Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Podstawa prawna

1) 35a ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020, poz. 426 ze zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694 z późn. zm).

Wysokość dofinansowania

 • 30% - przeciętnego wynagrodzeniaw gospodarce narodowej w poprzednim kwartale dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16-go roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku do 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień, niepełnosprawności,
 • 27% - przeciętnego wynagrodzenia- dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25% - przeciętnego wynagrodzenia- dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20 % - przeciętnego wynagrodzenia- dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej niezależnie od stopnia niepełnosprawności.
 • 40 %- przeciętnego wynagrodzeniadla osoby niepełnosprawnej w przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową i jego opiekuna pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym lub ponoszącego koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb wysokość dofinansowania można obniżyć nie więcej niż o 20%, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie
o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne
w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

Kryterium dochodowe

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa
w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kwot dochodu kwota dofinansowania może być pomniejszona
o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie uczestnictwa w turnusie tej osoby lub jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszenia kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu.

Warunki przyznania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

1) została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod opieką którego się znajduje;

2) w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON;

3) weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;

4) wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;

5) będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;

6) nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;

7) złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z art. 10 e ust. 1 ustawy wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym;

8) w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia.

Procedura rozpatrywania wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Po złożeniu wniosku przez osobę niepełnosprawną, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

1) informuje wnioskodawcę w terminie 10 dni o występujących we wniosku brakach, czy uchybieniach, które powinny być usunięte przez wnioskodawcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania od PCPR informacji o uchybieniach. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;

2) rozpatruje pierwsze kompletne wnioski złożone w danym roku - w terminie 30 dni od daty ustalenia przez Radę Powiatu wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych PFRON na dany rok oraz po przekazaniu środków finansowych PFRON przeznaczonych dla samorządu Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadań w danym roku;

3) rozpatruje kompletne wnioski, które wpłyną do PCPR po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację zadań w 2021 roku, będą rozpatrywane sukcesywnie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, aż do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na turnusy rehabilitacyjne;

4) powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku.

Po przyznaniu dofinansowania wnioskodawcy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

1) po otrzymaniu od wnioskodawcy informacji o wyborze turnusu w terminie 7 dni sprawdza w rejestrach ośrodków i organizatorów, czy wybrany ośrodek i organizator posiadają wymagany wpis, jak również czy są one uprawnione do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami;

2) w przypadku niespełnienia w/w warunków, informuje osobę niepełnosprawną w ciągu 7 dni, w celu dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu – pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania;

3) przekazuje dofinansowanie organizatorowi turnusu w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia organizatora, jednak nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia tego turnusu.

Osoba niepełnosprawna:

1) usuwa uchybienia i braki we wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania od PCPR informacji o uchybieniach;

2) w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania , nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, przekazuje do PCPR informację o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła.

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wraz z załącznikami:

1) Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - os. dorosłe lub orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 – go roku życia lub dokument równoważny (oryginał do wglądu),

2) Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (wypełnia lekarz, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna),

3) W przypadku osób niepełnosprawnych uczących się i niepracujących w wieku 16 - 24 lat, należy dołączyć aktualne zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki,

4) Zaświadczenie o zatrudnieniu bądź o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu (o ile dotyczy),

5) Oświadczenie przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub pełnomocnika (o ile dotyczy),

6) W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego należy dołączyć kserokopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu),

7) Klauzula informacyjna RODO,

8) Zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia, które należy przedstawić na turnusie rehabilitacyjnym podczas pierwszego badania lekarskiego w przypadku przewidzianych zabiegów fizjoterapeutycznych.

Uwaga: zgodnie z przepisami, dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji poniesionych przed przyznaniem dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

 

Ważna informacja !

Na podstawie §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że:

 1. Do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.
 2. Powyższy zapis dotyczy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów wybierających się na turnus rehabilitacyjny.

 3. Podstawą wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanych
  ze środków publicznych dla osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest skierowanie wystawione:

  po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra lub przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Okresowe zawieszenie turnusów rehabilitacyjnych do 05.06.2021 r. nie obowiązuje.

Wszelkie informacje w zakresie dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, dla mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego, można uzyskać pod numerem telefonu 41 249 94 12.

Autor: Sylwester Misiura