Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Bariery architektoniczne to wszelkiego rodzaju utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych następuje
w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w obrębie (lub najbliższym otoczeniu) zajmowanego budynku przeznaczonego na cele mieszkalne. W ramach likwidacji barier architektonicznych PCPR może dofinansować między innymi: dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, likwidację progów, przystosowanie podłoża pod podłogę antypoślizgową, wykonanie podjazdu do budynku dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim, itp.

UWAGA: Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania. Dofinansowanie przyznawane jest raz na 3 lata. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego zatwierdza corocznie w drodze uchwały katalog likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz kryteria udzielania dofinansowywania w ramach środków finansowych PFRON zatwierdzane
przez Radę Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych wraz z załącznikami można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22 od poniedziałku do piątku
w godz. 700 – 1500.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu, lub dowód osobisty do wglądu przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego/pełnomocnika wnioskodawcy;
 • aktualne orzeczenie wnioskodawcy o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – kserokopia i oryginał do wglądu (w przypadku osób niepełnosprawnych wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe z wnioskodawcą – orzeczenia o stopniu niepełnosprawności tych osób – kserokopie i oryginały
  do wglądu);
 • zaświadczenia o dochodach za kwartał roku poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wnioskodawcy i wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe
  z wnioskodawcą – kserokopie i oryginały do wglądu;
 • zaświadczenie lekarskie szczegółowo opisujące zakres ograniczenia sprawności ruchowej, wypełnione czytelnie w języku polskim z informacją o ewentualnie używanym oprzyrządowaniu do poruszania się przez wnioskodawcę (druk zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych);
 • dokument potwierdzający podstawę zamieszkiwania w lokalu – kserokopia i oryginał do wglądu (w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu
  lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, pisemna zgoda właściciela lokalu
  na przeprowadzenie prac);
 • oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zameldowania na pobyt stały oraz o ilości osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe z wnioskodawcą (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych).

Po zakwalifikowaniu wniosku do realizacji Wnioskodawca przedkłada ponadto:

 1. Kosztorys ofertowy lub inwestorski dotyczący planowanego zakresu likwidacji barier architektonicznych lub technicznych.
 2. Dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę (w wymaganych przepisami prawa budowlanego przypadkach likwidacji barier architektonicznych
  lub technicznych).
 3. Informację obejmującą nazwę banku i numer rachunku wnioskodawcy lub wykonawcy.