Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

LIKWIDACJA  BARIER  W  KOMUNIKOWANIU  SIĘ I  TECHNICZNYCH

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji. W ramach likwidacji barier
w komunikowaniu się PCPR może dofinansować między innymi: zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej jako wyposażenie dzwonka do drzwi zewnętrznych mieszkania i wejścia na posesję, zakup budzików świetlnych i wibracyjnych, zakup i montaż urządzeń wzmacniających dźwięki, itp.

Bariery techniczne to wszelkiego rodzaju utrudnienia zakłócające funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w najbliższym otoczeniu. Likwidacja barier technicznych dotyczy głównie dofinansowania sprzętu lub urządzeń, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej, ułatwią jej codzienne funkcjonowanie. W ramach likwidacji barier technicznych PCPR dofinansowuje między innymi: podnośnik transportowo-kąpielowy, elektryczny podnośnik wannowy, transporter schodowy (tzw. schodołaz), podnośnik sufitowy, platformę schodową, itp.

UWAGA: Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania. Dofinansowanie przyznawane jest raz na 3 lata. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego zatwierdza corocznie w drodze uchwały katalog likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz kryteria udzielania dofinansowywania w ramach środków finansowych PFRON zatwierdzane
przez Radę Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych wraz z załącznikami można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22 od poniedziałku do piątku
w godz. 700 – 1500.

Do wniosku należy dołączyć:

A) w przypadku barier technicznych:

 •  dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu, lub dowód osobisty do wglądu przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego/pełnomocnika wnioskodawcy;
 • aktualne orzeczenie wnioskodawcy o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – kserokopia i oryginał do wglądu (w przypadku osób niepełnosprawnych wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe z wnioskodawcą – orzeczenia o stopniu niepełnosprawności tych osób – kserokopie i oryginały
  do wglądu);
 • zaświadczenia o dochodach za kwartał roku poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wnioskodawcy i wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe
  z wnioskodawcą – kserokopie i oryginały do wglądu;
 • zaświadczenie lekarskie szczegółowo opisujące zakres ograniczenia sprawności, wypełnione czytelnie w języku polskim (druk zaświadczenia stanowi załącznik nr 1
  do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych);
 • oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zameldowania na pobyt stały oraz o ilości osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe z wnioskodawcą (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych).

B) w przypadku barier w komunikowaniu się:

 • dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu, lub dowód osobisty do wglądu przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego/pełnomocnika wnioskodawcy;
 • aktualne orzeczenie wnioskodawcy o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – kserokopia i oryginał do wglądu (w przypadku osób niepełnosprawnych wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe z wnioskodawcą – orzeczenia o stopniu niepełnosprawności tych osób – kserokopie i oryginały
  do wglądu);
 • zaświadczenia o dochodach za kwartał roku poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wnioskodawcy i wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe
  z wnioskodawcą – kserokopie i oryginały do wglądu;
 • zaświadczenie lekarskie szczegółowo opisujące zakres ograniczenia sprawności, wypełnione czytelnie w języku polskim (druk zaświadczenia stanowi załącznik nr 1
  do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych);
 • oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zameldowania na pobyt stały oraz o ilości osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe z wnioskodawcą (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych).