Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Mieszkające na terenie Powiatu Ostrowieckiego osoby z niepełnosprawnością, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (w przypadku osób poniżej 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności), mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osoba z niepełnosprawnością do wniosku dołącza także:

 1. Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (ORYGINAŁ DO WGLĄDU),
 2. Faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,

 3. W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego należy dołączyć kserokopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu
  o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu),

 4. W przypadku osób niepełnosprawnych uczących się i niepracujących w wieku 18-24 lat, należy dołączyć aktualne zaświadczenie ze szkoły/uczelni
  o kontynuowaniu nauki,

 5. Klauzula informacyjna RODO,

 6. Wyrażenie zgody osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę na przekazanie środków finansowych przyznanych w ramach dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

 7. Informacja potwierdzająca numer rachunku bankowego wypełnić w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem numeru rachunku bankowego wskazanego w części II wniosku w formie przekazania środków finansowych.

UWAGA: Zgodnie z przepisami, dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji poniesionych przed przyznaniem środków i zawarciem umowy.

Autor: Magdalena Sieniek


Pliki do pobrania