Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Mieszkające na terenie Powiatu Ostrowieckiego osoby z niepełnosprawnością, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (w przypadku osób poniżej 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności), mogą ubiegać się
o uzyskanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osoba z niepełnosprawnością do wniosku dołącza także:

  1. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (oryginał do wglądu),

  2. Aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę (załącznik nr 1),

  3. Oferta cenowa dotycząca wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego lub faktura proforma,

  4. Kserokopia pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,

  5. W przypadku osób niepełnosprawnych uczących się i niepracujących w wieku 18-24 lat, należy dołączyć aktualne zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki,

  6. Dokument potwierdzający numer rachunku bankowego,

  7. Wyrażenie zgody osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę na przekazanie środków finansowych przyznanych w ramach dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny (załącznik nr 2) (o ile dotyczy),

  8. Klauzula informacyjna RODO (Załącznik nr 3).

UWAGA: Zgodnie z przepisami, dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji poniesionych przed przyznaniem środków i zawarciem umowy.

Autor: Magdalena Sieniek