Moduł III

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 30 października 2020 roku podjął uchwałę 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 3 kwietnia 2020 r.

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Zarządu PFRON z dnia 21 lipca 2020 roku pomoc finansowa w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III skierowana
jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507,
  z późn. zm.);
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507,
  z późn. zm.);
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
  23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
 7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
 8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).”

Wyżej wymieniony rozszerzony katalog placówek których podopieczni są uprawnieni do uzyskania świadczenia w ramach Modułu III programu wprowadzony został przez Zarząd PFRON z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Wysokość pomocy

Decyzją Zarządu PFRON z dnia 30 października 2020 roku wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym, że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 5 miesięcy.

W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres
co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

 

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc/miesiące, w których nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn.zm.).

 

Zgodnie z decyzją Zarządu PFRON z dnia 30 października 2020 r. wnioski o dofinansowanie
w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do realizatora programu tj. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim) nie później niż do dnia 16.11.2020 r.

 

Przedmiotowy wniosek można również składać poprzez System Obsługi Wsparcia, finansowanego ze środków PFRON (System SOW). Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak również na stronie internetowej PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim https://www.pcpr.ostrowiec.pl Możliwość złożenia wniosku w Systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego
lub podpisu elektronicznego (wystarczy jedynie założyć konto w Systemie SOW) lub osobiście poprzez złożenie wniosku w zaklejonej kopercie do „urny” wystawionej przed siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim; jak również drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Druk wniosku do pobrania:

 • Wniosek o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym

 poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III - pobierz

 

Załączniki do wniosku:

 1. Aktualne orzeczenie Wnioskodawcy o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne); lub w przypadku dzieci i młodzieży orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia – kopia;
 2. W przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego należy dołączyć do wniosku kserokopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego;
 3. Zaświadczenie z placówki rehabilitacyjnej, w której udzielane jest wsparcie osobie niepełnosprawnej. Pod pojęciem „placówki rehabilitacyjnej” należy rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku)
  Załącznik Nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III;
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy, że nie otrzymał na podstawie odrębnych wniosków
  (o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”) pomocy finansowej udzielonej w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych
  Załącznik Nr 2 do wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III;
 5. Oświadczenie Wnioskodawcy o pobieraniu lub niepobieraniu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art.4, ustawy z dnia 2 marca 2020r.
  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Załącznik Nr 3 do wniosku o dofinansowania w ramach Modułu III;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę
  na przekazanie środków finansowych przyznanych w ramach dofinansowania Modułu III Załącznik Nr 4 do wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III;
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (danych kontaktowych) /klauzula informacyjna (RODO) Załącznik Nr 5 do wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III.

 

UWAGA

 

Pomoc finansowa udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

 

Forma przekazania środków finansowych następuje tylko i wyłącznie przelewem na konto Wnioskodawcy lub konto osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę.

W przypadku, gdy forma przekazania środków finansowych ma nastąpić przelewem na konto osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę, do wniosku należy dołączyć pisemne wyrażenie zgody osoby upoważnionej (posiadacza rachunku bankowego) na przekazanie środków finansowych przyznanych w ramach dofinansowania Modułu III.

 Tłumaczenie na język migowy

 

 

Autor: Aneta Miszczyszyn