Opłata rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W związku z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej na rodzicach powstaje obowiązek ponoszenia opłaty ustalonej decyzją administracyjną za jego pobyt
w wysokości:

 • przyznanych świadczeń oraz dodatków w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka; 
 • średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka
  w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo -terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Opłaty są ustalane wg. niżej wymienionych zasad:

 1. Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie;
 2. Pozbawienie władzy rodzicielskiej, jej zawieszenie lub ograniczenie nie zwalnia rodziców z ponoszenia wyżej wymienionej opłaty;
 3. Opłaty nie ustala się od rodziców dziecka pozostawionego np. w szpitalu, bezpośrednio
  po urodzeniu.
 4. Od nie uiszczanej opłaty za pobyt dziecka w pieczy, naliczane są odsetki ustawowe
  za opóźnienie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja ustalająca opłatę stała się ostateczna.
 5. Należności z tytułu nieponoszenia opłaty podlegają egzekucji w trybie przepisów
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 6. W przypadku powstania zaległości z tytułu niewnoszenia opłaty za okres dłuższy niż
  12 miesięcy organizator pieczy zastępczej przekazuje do biura informacji gospodarczej – informację gospodarcza o powstaniu tej zaległości;
 7. Opłaty nie ponosi się za okres, w którym dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przebywało u rodziców.

Autor: Sławomir Religa