Odstąpienie i umorzenie opłaty rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, jeśli opłata nie jest ustalona,
 2. umorzenie w całości lub w części należności łącznie z odsetkami, jeśli opłata została już ustalona,
 3. odroczenie terminu płatności,
 4. rozłożenie na raty.

Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej określa Uchwała Nr XXI/150/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniona Uchwałą Nr XXXV/264/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub wczęści, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Stosownie do przepisu § 5 ust. 1 powołanej uchwały odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić w przypadku, gdy osoba zobowiązana spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • przebywa w zakładzie karnym nie wykonując w nim pracy zarobkowej i nie posiada stałych źródeł dochodu;
 • jest całkowicie ubezwłasnowolniona;
 • jest bezdomna;
 • nie wykonuje pracy zarobkowej i nie posiada stałych źródeł dochodu;
 • legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym;
 • jest dotknięta długotrwałą chorobą lub niepełnosprawnością uniemożliwiającą wykonywanie pracy zarobkowej i nie posiada stałych źródeł dochodu;
 • dochód na członka rodziny osoby zobowiązanej nie przekracza 456,00 zł;
 • jest małoletnia i nie wykonuje pracy zarobkowej;
 • przebywa w domu pomocy społecznej lub innej placówce zapewniającej odpłatnie całodobową opiekę;
 • osoba zobowiązana realizuje świadczenia alimentacyjne względem dziecka lub osoby pełnoletniej;
 • kontakt z osobą zobowiązaną nie jest możliwy lub napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody;
 • za odstąpieniem od ustalenia opłaty przemawia szczególnie ważny interes osoby zobowiązanej lub interes publiczny.

 w tym celu można ZŁOŻYĆ WNIOSEK w PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim

Pracownik, u którego można złożyć wnioski, pracuje w siedzibie PCPR przy ul. Świętokrzyskiej 22, VI piętro, pokój 6.15 tel.: 41 249 94 03. Druki można pobrać u pracownika PCPR lub ze strony internetowej tut. Centrum
(zakładka „druki do pobrania”). Zachęcamy do kontaktu z pracownikiem PCPR w celu ustalenia, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosków – w zależności od sytuacji rodzinnej, dochodowej, zdrowotnej.

Jeśli rodzic nie złoży wniosku o umorzenie należności, wszczynane jest postępowanie egzekucyjne i komornik podejmuje czynności w celu ściągnięcia długu.

Podstawa prawna: art. 193 - 194 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821)

Autor: Sławomir Religa