Pomoc finansowa przysługująca rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świadczenia i dodatki realizowane w systemie pieczy zastępczej są dość zróżnicowane. W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ze względu na charakter dokonuje się podziału na świadczenia obligatoryjne (obowiązkowe) i fakultatywne (nieobowiązkowe).

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej
 2. odpis zupełny aktu urodzenia
 3. potwierdzenie zameldowania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej
 4. wniosek o przyznanie świadczenia
 5. inne w razie potrzeby

UWAGA:

świadczenia i dodatki przyznawane są na wniosek rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka. Wnioski można wypełnić w siedzibie PCPR przy ul. Świętokrzyskiej 22, VI piętro,
pokój 6.15 od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

świadczenia i dodatki, o które może ubiegać się rodzina zastępcza, prowadzący rodzinny dom dziecka:

OBLIGATORYJNE:

 • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka:
 1. 746 zł – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 2. 1131 zł – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnym domu dziecka.
 • dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka:
 1. 227 zł – w przypadku gdy dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 • dodatek wychowawczy:
 1. 500 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia
 • świadczenie „Dobry Strat”:
 1. 300 zł – jednorazowo w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na dziecko uczące się w wieku aż  do ukończenia przez nie 20 roku życia, w przypadku niepełnosprawności dziecka - do ukończenia przez nie 24 roku życia.

 

FAKULTATYWNE:

 • dofinansowaniedo wypoczynku dziecka:
 • świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka:
 • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki:
 • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (szczegóły u pracownika Działu Świadczeń) 

    UWAGA:

 1. świadczenia i dofinansowania przyznawane są zgodnie z zasadami gospodarności, celowości i racjonalności wydatków,
 2. przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczeń i dofinansowań każdorazowo ocenia się możliwości budżetowe PCPR,
 3. z przyznanego świadczenia lub dofinansowania rodzina zastępcza/ prowadzący rodzinny dom dziecka zobowiązani są rozliczyć się na podstawie dokumentów zawierających dane sprzedającego i nabywcy, takich jak: faktury, rachunki, imienne paragony, polisy, umowy
  z oświadczeniem o przyjęciu zapłaty, w terminie określonym w decyzji administracyjnej wydanej z upoważnienia Starosty Powiatu Ostrowieckiego, pod rygorem obowiązku zwrotu przyznanego świadczenia.
 4. świadczenia i dofinansowania każdorazowo podlegają indywidualnej ocenie zasadności przyznania dokonywanej przez pracowników PCPR.

 

Podstawa prawna: art. 80, 81, 82 w zw. z art. 37 ust. 2, art. 83 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.), Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)

 

Autor: Sławomir Religa