Wspieranie rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WSPIERANIE RODZIN ZASTĘPCZYCH

Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka są w realizacji zadań wynikających z prowadzenia pieczy zastępczej wspierani przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej bądź w przypadku rodzin, które nie wybrały współpracy z koordynatorem, przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Spotkania z rodzinami zastępczymi odbywają się w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej, w zależności od stwierdzonych i zgłoszonych potrzeb oraz w siedzibie PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Koordynator pozostaje również w stałym kontakcie z szeregiem instytucji takich jak między innymi: sąd, placówki edukacyjne, medyczne i inne współpracujące z rodziną zastępczą. Dla każdego dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej koordynator wraz z rodziną zastępczą opracowuje plan pomocy dziecku, w którym zawiera cele i zadania do realizacji na czas pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Pracownicy
tut. Centrum - wspierający rodziny zastępcze, organizują posiedzenia w spawie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w celu:

  • poznania aktualnej sytuacji dziecka
  • analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną
  • modyfikowania planu pomocy dziecku
  • monitorowania procedury adopcyjnej dziecka z uregulowaną sytuacją prawną
  • oceny stanu zdrowia i aktualnych potrzeb dziecka
  • dokonania oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W posiedzeniach biorą udział rodziny zastępcze, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzice dziecka, przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej wspierający rodziców biologicznych w procesie powrotu dziecka do domu rodzinnego, przedstawiciel ośrodka adopcyjnego, szkoły, przedszkola, żłobka i inne osoby ważne dla dziecka. 

 

WSPIERANIE PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ

Wsparcie przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub organizatora pieczy zastępczej pełnoletnich wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia rozpoczyna się jeszcze przed osiągnięciem przez nich pełnoletności.

Pracownik tut. Centrum na rok przed osiągnięciem pełnoletności przez wychowanka pozostającego w pieczy zastępczej przygotowuje Go do procesu usamodzielnienia - omawiając poszczególne etapy tego procesu. W okresie tym koordynator pomaga wychowankowi wskazać opiekuna procesu usamodzielnienia. Wybór opiekuna jest zatwierdzany przez Dyrektora PCPR. Następnie co najmniej miesiąc przed uzyskaniem pełnoletności osoba usamodzielniana przy udziale opiekuna usamodzielnienia oraz przy wsparciu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej opracowuje dokument - Indywidualny Program Usamodzielnia (IPU), który także jest zatwierdzany przez Dyrektora tut. Centrum. Koordynator/ główny specjalista pozostaje w stałym kontakcie osobistym, telefonicznym, mailowym z pełnoletnim wychowankiem rodzinnej pieczy zastępczej, również z tym pozostającym po osiągnięciu pełnoletności w dotychczasowej rodzinie zastępczej za zgodą rodziny zastępczej. Wspiera go w procesie usamodzielnienia, realizacji IPU, udziela mu wsparcia w zakresie zdiagnozowanych, a także zgłoszonych przez niego potrzeb.

Częstotliwość i intensywność kontaktu koordynatora / pracownika socjalnego z wychowankiem jest ustalana indywidualnie - według potrzeb. Spotkania te odbywają się w miejscu zamieszkania wychowanka lub siedzibie tut. Centrum.

Autor: Sławomir Religa