Formy pieczy zastępczej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców biologicznych. Zapewnia ona pracę z rodziną biologiczną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym. Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinneji instytucjonalnej.

 

Rodzinna piecza zastępcza

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1) Rodzina zastępcza:

 • spokrewniona
 • niezawodowa
 • zawodowa

2) Rodzinny dom dziecka

 • Zgodnie z art. 41 rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej.
 • Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba, o których mowa w ust. 1, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.
 • Rodzinę zastępczą zawodową lub niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba, o których mowa
  w ust. 1, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

 

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności: 

 • traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
 • zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
 • zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
 • umożliwiają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
 • zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
 • zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
 • umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej;

Autor: Sławomir Religa