Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Powiatowe Społeczne Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działają przy starostach na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 2 ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).

 2. Starosta powołuje 5 członków rady na okres 4-letniej kadencji. Jest to funkcja tylko i wyłącznie społeczna.

 3. Kandydatów na członków zgłaszają działające na terenie powiatu organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządowe w terminie wskazanym
w ogłoszeniu starosty zamieszczonym w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

4. Powiatowe Społeczne Rady są organami opiniodawczo-doradczymi.

5. Do zakresu ich działania należy:
– inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i realizacji praw osób niepełnosprawnych,
– opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
– ocena realizacji programów,
– opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu
pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

6. Na podstawie zarządzenia nr Or.I.120.1.124.2021 Starosty Ostrowieckiego z dnia 17 grudnia 2021 r. nastąpiło powołanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

7. Skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ostrowcu Świętokrzyskim w kadencji 2021-2025 przedstawia się następująco:

Robert Rogala – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego
przy Stowarzyszeniu ‘SZANSA” w Ostrowcu Świętokrzyskim,

Sławomir Szymański – Członek Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża,


Magdalena Barańska – Referent Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Irena Grudniewska – Członek Zarządu Stowarzyszenia „Tacy Sami” Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych


Krzysztof Żywczyk – wiceprezes Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 8. Pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ostrowcu Świętokrzyskim kadencji 2021-2025 odbyło się 21 grudnia 2021 r.,  na którym powołano Prezydium Rady w składzie:

Robert Rogala – Przewodniczący
Irena Grudniewska – Wiceprzewodnicząca,
Sławomir Szymański – Sekretarz
Magdalena Barańska – Członek
Krzysztof Żywczyk – Członek

9. Obsługę administracyjno-techniczną Rady sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim (osoba do kontaktu: Magdalena Barańska, tel. 41 249 94 12)

 

Autor: Magdalena Barańska