Pomoc dla Cudzoziemców

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Pomoc dla Cudzoziemców ma na celu wspieranie procesu integracji społecznej i przysługuje cudzoziemcowi, który:

 • uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

lub

 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. przebywa na tym terytorium
  w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej.

 

Pomocy udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Jest ona  udzielana na wniosek zainteresowanego - złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez cudzoziemca statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej lub uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

 
Wniosek cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

 

W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, do wniosku należy dołączyć kserokopie: 

 • decyzji o nadaniu statusu uchodźcy,
 • dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej,
 • karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy.

 

W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą, do wniosku należy dołączyć kserokopie:

 • decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej,
 • karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej.

W przypadku cudzoziemca, który przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. club d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, do wniosku należy dołączyć kserokopie:

 • decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy udzielonym w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

 

Pomoc przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym cudzoziemiec złożył stosowny wniosek do PCPR. Pomoc dla cudzoziemca, który przebywał w ośrodku dla cudzoziemców w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym cudzoziemiec opuścił ośrodek.

 

Pomoc nie przysługuje cudzoziemcowi będącemu małżonkiem obywatela polskiego.


W przypadku małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez przedstawiciela ustawowego, który uzyskał w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, pomoc zapewnia starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego.


Zakres pomocy:

Pomocy udziela na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i obejmuje ona:

 • świadczenia pieniężne przeznaczone na:
 • pokrycie wydatków związanych z zakupem żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz opłat mieszkaniowych,
 • pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego,   
 • opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • pracę socjalną;
 • poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne;
 • udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności
  z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi;
 • inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca.

 

Pomoc jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między PCPR a cudzoziemcem, w którym zostanie określona wysokość, zakres oraz formy udzielanej pomocy - uzależniona od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny.


Cudzoziemiec uczestniczący w indywidualnym programie integracji zobowiązany jest do:

 • zameldowania się w miejscu zamieszkania,
 • zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy w terminie ustalonym w programie oraz aktywnego poszukiwania pracy,
 • obowiązkowego uczestnictwa w kursach języka polskiego, w przypadku gdy zachodzi taka potrzeba,
 • współdziałania oraz kontaktowania się z realizatorem programu w ustalonych terminach, nie rzadziej jednak niż 2 razy w miesiącu,
 • innych, uzgodnionych z realizatorem programu działań wynikających z jego indywidualnej sytuacji życiowej,
 • przestrzegania zobowiązań przyjętych w programie.

PCPR współdziała z Wojewodą i właściwą gminą w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcowi
w uzyskaniu możliwości zamieszkania, uwzględniając w miarę możliwości wybór miejsca zamieszkania dokonany przez cudzoziemca. Rezygnacja przez cudzoziemca ze wskazanego przez Wojewodę miejsca zamieszkania w granicach województwa w okresie 12 miesięcy trwania indywidualnego programu oznacza rezygnację cudzoziemca z realizacji programu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę miejsca zamieszkania w okresie 12 miesięcy trwania programu.

 

Wstrzymanie pomocy dla cudzoziemca:

Pomoc dla cudzoziemca może zostać wstrzymana w przypadku:

 • uporczywego, zawinionego niewykonywania przez cudzoziemca zobowiązań przyjętych
  w programie, w tym nieusprawiedliwionej nieobecności na kursach nauki języka polskiego – przez okres do 30 dni;
 • wykorzystywania pomocy w sposób niezgodny z celem, na jaki została przyznana – przez okres do 30 dni;
 • udzielania przez cudzoziemca nieprawdziwych informacji o swojej sytuacji życiowej – do czasu wyjaśnienia okoliczności udzielenia takich informacji;
 • upływu 30 dni pobytu cudzoziemca w zakładzie opieki zdrowotnej – do czasu opuszczenia przez niego zakładu;
 • wszczęcia przeciwko cudzoziemcowi postępowania karnego – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.


Informacje o pomocy integracyjnej dla cudzoziemców zawarte są:

 • w rozdziale 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 91-95),
 • rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom,

Pliki do pobrania