Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Focha 5

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel.: (41) 242 40 09

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Ostrowcu Świętokrzyskim jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzoną przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim realizującą zadanie zlecone przez Powiat Ostrowiecki.
ŚDS jest placówką typu B przeznaczoną dla dwudziestu pięciu osób dorosłych, które z powodu orzeczonej niepełnosprawności intelektualnej, są częściowo lub całkowicie niezdolnego pracy. Dysfunkcje psychofizyczne podopiecznych w stopniu znaczącym ograniczają ich sprawność i zaradność życiową. Dom obejmuje wsparciem osoby poprzez możliwość skorzystania w szczególności z: treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, treningów interpersonalnych i rozwiązywania problemów, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, oraz terapię ruchową.
Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
Powyższe dokumenty gromadzą Ośrodki Pomocy Społecznej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do środowiskowego domu samopomocy i przekazują do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, które to wydaje decyzję kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Ostrowcu Świętokrzyskim.