Sposób załatwienia sprawy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:

1. wypełniony i czytelnie podpisany wniosek (o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności),
2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wystawione przez lekarza rodzinnego lub specjalistę (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty jego wystawienia),
3. poświadczone ze zgodność z oryginałem kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (np.: historia choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne itp.)
4. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności np.: kserokopie uprzednio wydanych orzeczeń,
5. kserokopia orzeczenia.

WAŻNE!

Wszelkie dokumenty oraz wnioski można składać bezpośrednio w siedzibie Zespołu jak również przesłać pocztą na adres Powiatowego Zespołu.
Składając osobiście w siedzibie Zespołu niepoświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentacji medycznej, należy mieć ze sobą również oryginały powyższej dokumentacji – do wglądu.
W przypadku listownego przesłania dokumentów, dokumentacji medycznej należy obowiązkowo zabrać na komisję ( oryginały - do wglądu).
Jeżeli dołączona do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, przewodniczący zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Autor: Renata Duda