Informacje o projekcie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJE O PROJEKCIE

Pragniemy poinformować, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
w imieniu Powiatu Ostrowieckiego będzie realizował projekt "Razem raźniej"

 

Nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0004/19-00

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.12.2021 r.

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

1) Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych.

2) Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów
w formule projektów terytorialnych (projekty pozakonkursowe dla PCPR).

Umowa o dofinansowanie projektu "Razem raźniej" została zawarta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta
w Kielcach w dniu 17.06.2019 r.

Projekt będzie realizowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim 
ul. Świętokrzyska 22
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 6611999846
REGON: 291074406

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z:

 1. Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  Ul. Ignacego Paderewskiego 55
  25-950 Kielce
  NIP: 6570008869
  REGON: 000512562
  KRS: 0000067987
 1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Świętokrzyska 22
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  NIP: 6611037018
  REGON: 003675862

Celem głównym projektu jest zwiększenie wydolności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Ostrowcu Świętokrzyskim (374 K/M, w tym 47 ON (25 K, 22 M) w procesie przygotowania do życia w lokalnym społeczeństwie poprzez kształtowanie właściwych postaw społecznych i wprowadzanie nowych metod pracy z rodziną poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych, wsparcia rodziny pieczy zastępczej, usług społecznych w formie niestacjonarnej opieki dziennej do 31.12.2021 r. na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

W trakcie realizacji projektu zostanie utworzony PIK (Punkt Interwencji Kryzysowej). Pomieszczenia będą udostępnione w ZDZ w Ostrowcu Św., ul. Furmańska 5. W w/w Punkcie Interwencji Kryzysowej uczestnicy projektu będący w trudnej sytuacji życiowej, dotknięci przemocą domową i szukający wsparcia w rozwiązywaniu problemów będą mogli skorzystać
z pomocy psychologa, porad prawnych czy też uzyskać pomoc u terapeuty uzależnień, specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc
w rodzinie.

W ramach projektu zostaną zakupione 2 mieszkania treningowe dla 8 osób opuszczających pieczę zastępczą. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. zakupi niezbędne wyposażenie, podstawowe akcesoria i materiały do mieszkań treningowych. Uczestnicy projektu będą mieć sfinansowane koszty eksploatacji lokalu. Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowany indywidualny program usamodzielniania, zostaną przeprowadzone dla nich m.in. treningi  gospodarczo – techniczne, z organizacji czasu wolnego, informatyczne.

Projekt również zakłada kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze – tzw. szkolenie PRIDE.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. zapewni osobom samotnym, niesamodzielnym, osobom niepełnosprawnym wsparcie i pomoc w podstawowych czynnościach dnia codziennego. Ułatwi pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania poprzez organizację usług opiekuńczych.

Ze względu na charakter form wsparcia w projekcie osoby niepełnosprawne będą kwalifikowane
do udziału w pierwszej kolejności, według zdiagnozowanej potrzeby.

W Zakładzie Doskonalenia Zawodowego zostanie utworzona „Szkoła Rodziny” dla 30 rodzin 
z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

Warto nadmienić, iż projekt zakłada, że wsparcie każdej osoby niesamodzielnej oraz osoby
 z niepełnosprawnościami odbywa się na podstawie indywidualnej przygotowanej ścieżki wsparcia.

W ramach projektu będą odbywać się wyjazdy warsztatowe dla 134 osób – 50 rodzin zastępczych. Wyjazdowe usługi szkoleniowe będą okazją do wymiany doświadczeń i rozmów o trudnościach czy też sukcesach wychowawczych, z jakimi borykają się rodzice. Będzie to również okazja do spotkania
 i konsultacji z pracownikami PCPR, psychologiem.

Podczas realizacji projektu „Razem raźniej” uczestnicy usamodzielniający się będą mogli wziąć udział w kursach wielomodułowych, np.: kosmetyczka + wizaż, kucharz, kierowca wózków widłowych, spawacz. Uczestnicy projektu będą mieć zapewniony trening z zakresu zarządzania mieszkaniem, trening higieny i umiejętności praktycznych, trening finansowy oraz pomoc
w załatwianiu spraw urzędowych.

Z uwagi na fakt, że wszystkie planowane działania będą cenne, istotne i adekwatne do potrzeb poszczególnych grup, przełoży się to na długoterminową trwałość osiągniętych zamierzeń. Przełożeniem działań będzie odsetek osób/rodzin, które „wyszły” z kryzysu, uzyskały wsparcie specjalistyczne, a osoby usamodzielniane zostały odpowiednio przygotowane do samodzielnego życia.

 Całkowita wartość projektu wynosi: 3 729 678,17 PLN (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 17/100).

Na warunkach określonych w niniejszej umowie, IZ przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 3 430 206,17 PLN (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy dwieście sześć złotych 17/100) i stanowiącej na dzień podpisania niniejszej Umowy 91,97 % określonych we wniosku całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:

1)         płatność ze środków europejskich w kwocie 3 170 226,44 PLN (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 44/100), co stanowi 85,00% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu;

2)         dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 259 979,73 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 73/100), co stanowi 6,97% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Autor: Sylwester Misiura