Działania na rzecz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Działania PCPR zmierzają do ograniczenia społecznych skutków niepełnosprawności głównie poprzez udzielanie osobom niepełnosprawnym pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki finansowe, jakimi dysponuje Samorząd Powiatowy na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych przyznawane są według algorytmu przez Prezesa PFRON w Warszawie. Przyznana kwota zostaje podzielona na poszczególne rodzaje zadań Uchwałą Rady Powiatu Ostrowieckiego w poszczególnych latach i przekazana ww. jednostkom do realizacji. Projekty Uchwały Rady Powiatu Ostrowieckiego dotyczące realizacji zadań dla osób niepełnosprawnych są opiniowane przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywne uczestnictwo w życiu społecznym co przejawia się poprzez likwidację wielu barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym normalne funkcjonowanie.  Zadania te sąt realizowane przez Centrum poprzez:

–   dofinansowanie likwidacji barier, w szczególności architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych, technicznych i w komunikowaniu się i dostępie do informacji,

– dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

 – dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

–  dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,

–  dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

– zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym.

 

Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Moduł I

W ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł I i II realizowanego przez Powiat Ostrowiecki, a finansowanego ze środków PFRON, osoby niepełnosprawne mogą uzyskać  dofinansowanie w wielu obszarach. Program skierowany jest głównie dla osób w wieku aktywności zawodowej posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Beneficjenci mogą uzyskać pomoc w następującym zakresie:

–   dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

–   dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B,

–  dofinansowanie  zakupu sprzętu  elektronicznego i jego elementów oraz oprogramowania,

–   dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

–   dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– dofinansowanie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

– refundacja kosztów dojazdu Wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,

– dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez dofinansowanie lub refundację kosztów zapewnienia opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

 

Moduł II

–   pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, jego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Autor: Mieczysław Libuda